Klasa sportowa

Rekrutacja do klasy IV sportowej w roku szkolnym 2021/2022

Ze względu na zaistniałą sytuację, bardzo prosimy o wysyłanie wniosków WYŁĄCZNIE drogą elektroniczną na adres: rekrutacja@zsp3.gliwice.pl

Wnioski można wysyłać w następujący sposób:
– wydrukować wniosek, wypełnić, zeskanować lub zrobić zdjęcie dokumentów
– otworzyć plik i wypełnić w Wordzie – odesłać bez podpisu

Wszelkie braki i uzupełnienia wymagające Państwa obecności odbywać się będą po zakończeniu czasu epidemii. 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO ORAZ POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, A TAKŻE TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW DO KLAS SPORTOWYCH

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

1.04.2021-23.04.2021

do godziny 15.00

18.08.2021-23.08.2021

do godziny 15.00

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. Do prób sprawności fizycznej przystępują tylko Ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 20.05.2021-31.05.2021 23.08.2021-25.08.2021
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy sportowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 1.04.2021-4.06.2021 18.08.2021-26.08.2021
4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 7.06.2021

do godziny 12.00

27.08.2021

do godziny 12.00

5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia. 7.06.2021-10.06.2021

do godziny 15.00

27.08.2021-30.08.2021

do godziny 15.00

6. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 11.06.2021

do godziny 15.00

31.08.2021

do godziny 15.00

(IK)