Misja i wizja szkoły

MISJA SZKOŁY „SZKOŁA SUKCESU”

Jesteśmy szkołą:

 • cieszącą się uznaniem w środowisku,
 • inspirującą rozwój każdego ucznia na miarę jego możliwości,
 • przygotowującą do dalszego kształcenia,
 • sprzyjającą wszechstronnemu rozwojowi osobowemu każdego ucznia,
 • oferującą wysoką jakość kształcenia i wychowania,
 • hołdującą tradycji,
 • rozwijającą bazę dydaktyczną,
 • otwartą na kontakty ze środowiskiem lokalnym,
 • promującą zdrowy styl życia,
 • oferującą wykształconą kadrę pedagogiczną nieustannie się doskonalącą,
 • zapewniającą bezpieczeństwo uczniom (fizyczne i psychiczne).

Działamy po to, aby:

Nasi uczniowie:

 • byli przygotowani do dalszego kształcenia,
 • umieli wykorzystać w praktyce swoją wiedzę i umiejętności,
 • umieli kierować swoim rozwojem osobowym,
 • byli samodzielni i przedsiębiorczy,
 • potrafili uczyć się samodzielnie,
 • wyposażeni zostali w cechy zgodne z modelem absolwenta SP –5
 • dbali o własne zdrowie.

Rodzice naszych uczniów:

 • darzyli nas zaufaniem,
 • mogli liczyć na wsparcie w wychowaniu swych dzieci,
 • uczestniczyli w organizacji uroczystości i imprez szkolnych,
 • byli współudziałowcami we wszystkich dziedzinach pracy szkoły,
 • pomagali w zdobywaniu sponsorów.

Nasza szkoła:

 • cieszyła się dobrą opinią w środowisku (tworzyła dobry wizerunek),
 • promowała swoje osiągnięcia,
 • osiągała coraz wyższą jakość nauczania,
 • miała dobry klimat,
 • była coraz ładniejsza,
 • zaspokajała potrzeby swoich klientów,
 • była przyjazna i bezpieczna dla uczniów,
 • uczyła uczenia się.

Kadra:

 • miała satysfakcję z wykonywanej pracy,
 • była wysoko wykwalifikowana,
 • była zaangażowana w tworzenie dobrego klimatu szkoły,
 • współpracowała z rodzicami i środowiskiem lokalnym,
 • realizowała program profilaktyczny i wychowawczy szkoły,
 • tworzyła programy autorskie i wdrażała je.

Robimy to poprzez:

 • realizację programów nauczania oraz programu wychowawczego i profilaktycznego, a także programów autorskich,
 • stosowanie nowoczesnych metod i technik nauczania,
 • organizację zajęć pozalekcyjnych dla rozwoju zainteresowań i  talentów uczniów,
 • organizację pomocy w nauce oraz korygowaniu wad postawy i wymowy,
 • klarowne, wewnątrzszkolne zasady oceniania, które znają uczniowie i rodzice,
 • właściwe wyposażenie szkoły,
 • stałą współpracę z rodzicami,
 • stałe doskonalenie kadry pedagogicznej w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
 • doskonalenie zewnętrzne – podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych,
 • organizację testów diagnozujących,

WIZJA SZKOŁY

Jesteśmy „Szkołą sukcesu” – dbamy o wszechstronny rozwój młodego człowieka, uczymy kreatywnego myślenia, uczciwości, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku oraz wiary we własne możliwości. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, Śląska i Gliwic.

            Przekazując swym wychowankom uniwersalne, humanistyczne wartości pragniemy wychować ich na ludzi twórczych, otwartych, tolerancyjnych –„ ludzi sukcesu”. Chcemy, by nasi uczniowie z sukcesem kończyli szkołę i kontynuowali naukę na dalszych etapach kształcenia.

            Sukces rozumiemy szeroko – oznacza on postęp na miarę możliwości ucznia. Nasi absolwenci znają i stosują zasady zdrowego stylu życia i propagują je w nowym środowisku.

(IK)