Karta zgłoszenia
Regulamin świetlicy 
Klauzula informacyjna dla osób upoważnionych do odbioru dziecka

Do świetlicy zapraszamy od 7.00 do 17.00.
Aby zapisać dziecko należy wypełnić Kartę Zgłoszenia Dziecka do Świetlicy (Karta zgłoszenia) i złożyć ją w sekretariacie szkoły lub u wychowawców świetlicy.

Szczególną opieką otaczamy uczniów klas I – III.

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku i odrobienia prac domowych. Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.