Świetlica opiekuńczo-wychowawcza


Celem głównym działalności Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej jest wspieranie rodziny, a w szczególności dzieci i młodzieży, w procesie przygotowywania do samodzielnego życia. Cel ten realizowany jest poprzez organizowanie właściwej opieki, zajęć edukacyjnych i profilaktycznych dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych oraz włączanie rodziców w działania świetlic.

W ramach zajęć świetlicowych prowadzone są zajęcia w obszarach: edukacyjnym, profilaktycznym i wychowawczym. Dzieci korzystają z pomocy w odrabianiu zadań domowych oraz zajęć wyrównawczych m.in. z matematyki oraz j. angielskiego.  Równolegle prowadzone są zajęcia profilaktyczne mające na celu wyrabianie prawidłowych nawyków w codziennej kulturze bycia, radzenia sobie ze stresem i krytyką oraz kształtowanie ogólnych prawidłowych postaw społecznych.

(IK)