Opieka stomatologiczna

Poniżej przedstawiamy Państwu informację dotyczącą stomatologicznej opieki zdrowotnej:

Zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019r. poz. 1078) Szkoła zawarła  porozumienie z Podmiotem Leczniczym:

PRYWATNE CENTRUM STOMATOLOGII „ART-DENT” S.C. MONIKA SOKÓŁ, ALEKSANDRA SOKÓŁ-RACHFALSKA, NATALIA RACHFALSKA, GABINET DENTYSTYCZNY W GLIWICACH, UL. BOJKOWSKA 20
TEL. DO REJESTRACJI: 32 2311308
zwanym „Świadczeniodawcą”

W zakres stomatologicznej opieki zdrowotnej nad uczniami wchodzą świadczenia określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji:

1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Opieka w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych WYMAGA PISEMNEJ ZGODY RODZICÓW (zał. 1) Zgoda musi być udzielona przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

Opieka w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych będzie realizowana w przypadku BRAKU SPRZECIWU RODZICÓW złożonego Świadczeniodawcy.

Formularz sprzeciwu (zał. 2)  dostępny jest w sekretariacie szkoły i na stronie internetowej szkoły.
Sprzeciwy pisemne prosimy dostarczyć do wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły: ul. Żwirki i Wigury 85 w Gliwicach.

Ad. 2 . Profilaktyczne Świadczenia Stomatologiczne wykonywane  będą zgodnie z harmonogramem. Uczniowie będą wraz z wychowawcą udawać się do Przychodni przy ul. Bojkowskiej 20 w Gliwicach celem wykonania tego świadczenia.  W celu właściwej realizacji tej opieki szkoła udostępnieni lekarzowi dentyście sprawującemu opiekę nad uczniami następujące dane: imię, nazwisko i nr PESEL ucznia zgodnie z art. 68 ust.1 pkt.11 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) oraz – po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów prawnych także : imię i nazwisko , adres zamieszkania oraz numeru telefonu rodziców* (załącznik 1).

Leczenie Stomatologiczne odbywać będzie się w gabinecie dentystycznym „ART-DENT” zlokalizowanym w Gliwicach,  ul. Bojkowska 20, telefon do rejestracji 32 231 13 08 na podstawie zgody rodziców (formularz do pobrania na stronie internetowej). Opieka stomatologiczna odbywać się będzie w terminach ustalonych przez Świadczeniodawcę z rodzicami. Dzieci Zespołu  będą korzystać ze świadczeń w zakresie leczenia stomatologicznego w gabinecie dentystycznym  Świadczeniodawcy  poza kolejnością.

Informacje o stanie zdrowia jamy ustnej ucznia będzie można uzyskać osobiście w Poradni Stomatologicznej u lekarzy dentystów oraz u Pielęgniarki Szkolnej – w dniu zebrań z rodzicami zostaną one Państwu przekazane przez wychowawców, oraz indywidualnie- w godzinach jej pracy. Telefonicznie takie informacje nie będą udzielane (załącznik 3).

*klauzula informacyjna dot. danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach http://www.zsp3.gliwice.pl/ w zakładce „opieka zdrowotna”

GWARANTOWANE PROFILAKTYCZNE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 19 r.ż. REFUNDOWANE  W RAMACH UMOWY  Z  NFZ OBEJMUJE  MIĘDZY INNYMI:
 1. Ocenę stanu uzębienia;
 2. Ocena stanu tkanek przyzębia;
 3. Wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu;
 4. Kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego;
 5. Profesjonalna profilaktyka fluorkowa.
GWARANTOWANE ŚWIADCZENIA STOMATOLOGICZNE) DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO UKOŃCZENIA 18r. ż. REFUNDOWANE  W RAMACH UMOWY  NFZ OBEJMUJĄ MIĘDZY INNYMI:
 1. Badanie stomatologiczne z instrukcją, jak dbać o jamę ustną (raz w roku);
 2. Kontrolne badania lekarskie (3 razy w roku);
 3. Zdjęcia rentgenowskie wewnątrz ust;
 4. Zdjęcie pantomograficzne z opisem;
 5. Leczenie próchnicy zębów mlecznych i stałych;
 6. Znieczulenie do zabiegów;
 7. Usunięcie zębów;
 8. Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej;
 9. Leczenie kanałowe (endodontyczne): wszystkich zębów u dzieci;
 10. Zabezpieczenie lakiem szczelinowym bruzd zębów szóstych -raz do ukończenia 8 roku życia, zębów siódmych – raz do ukończenia 14 roku życia);
 11. Impregnacja zębiny zębów mlecznych;
 12. Kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;
 13. Leczenie chorób przyzębia;
 14. Wypełnienia kompozytowe światłoutwardzalne w zakresie zębów siecznych i kłów w szczęce i żuchwie.
Adres Gabinetu Stomatologicznego:
ul. Bojkowska 20
44-100 Gliwice
Tel: 322311308

Godziny Pracy:
od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00-18:00

(IK)