Procedury funkcjonowania szkoły

Procedury funkcjonowania
ZSP3 w Gliwicach
obowiązujące od dnia 1.09.2021 r.

– tryb pełny stacjonarny

Ogólne zasady:

+ Szczepienie

rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

Dezynfekcja

-przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

Dystans minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.
Higiena częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Maseczka w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.
Wietrzenie przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.

I. Organizacja zajęć

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. O ile to możliwe, rekomenduje się, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
  ♦ 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  ♦ dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  ♦ dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  ♦opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne   w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.
 6. W miarę możliwości ograniczone będzie, przebywanie w szkole osób z zewnątrz  (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej), które są zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek jednorazowych.
 7. W celu szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, prosimy rodziców o uaktualnienie numerów telefonów u wychowawców.
 8. W przypadku konieczności mierzenia temperatury korzystamy z bezdotykowych termometrów.
 9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
 10. W celu umożliwienia zachowania dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły i ograniczenia gromadzenia się uczniów, szczególnie w miejscach wspólnych na terenie szkoły:
  a). Zajęcia lekcyjne, w miarę  możliwości odbywać się będą w wyznaczonej  i  stałej  sali.
  b). Poszczególne  klasy  będą  wchodzić  do   szkoły   wyznaczonymi   wejściami,   tj.:
  ♦  przy  ul.  Asnyka;  wejście  główne,  wejście  od  boiska,  wejście  od  parkingu,
  ♦ przy  ul. Żwirki i Wigury: wejście główne, wejście  z  podjazdem od strony  Filomaty,
  wejście boczne od ul. Żwirki i Wigury.
  c).  Szatnie
  − przy  ul.  Asnyka zostają  wyłączone  z  użytkowania.  Uczniowie  korzystają  z  szafek znajdujących się na korytarzach,
  –  przy ul.  Żwirki i  Wigury  z  szatni szkolnej korzysta  5  wyznaczonych  oddziałów,  tj.: klasa 1b, 1c, 2b, 2d i 3d.
  ♦ Uczniowie  klas:  3a,  3b  i  3c   korzystają  z  indywidualnych szafek usytuowanych  na parterze.
  ♦ Uczniowie klas: 1a i 1d oraz 2a i 2c korzystają z indywidualnych szafek usytuowanych na II piętrze.
 11. W  salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
  – zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,
  – pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
  -przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
  – w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,
  – w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.
 12. W szkole bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostały usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.)
  wykorzystywane podczas zajęć będą dezynfekowane przez pracowników obsługi.
 14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu.
 15. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte przy użyciu wody z detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 16. Pracownicy obsługi będą wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy, a w razie potrzeby także w dni wolne od zajęć.
 17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 18. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.
 19. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.
 20. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 21. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. Do regulaminu korzystania z zajęć świetlicowych zostały wprowadzone zapisy dotyczące zachowania bezpieczeństwa w czasie epidemii. Zaleca się w pierwszej kolejności regularne mycie rąk wodą z mydłem, ewentualnie dezynfekcję rąk. Świetlice będą wietrzone (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem lub dezynfekcji.
 22. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczą do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej rekomenduje się stosowanie maseczki (najlepiej chirurgicznej).
 23. Ustalono i opublikowano na stronie internetowej szkoły zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole.
 24. Ustalono i upowszechniono zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 25. Wprowadzono dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi, np.:
  – obowiązek zachowania dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy,
  – w przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych, tj. podczas zajęć lekcyjnych, w świetlicy, na korytarzach, w szatni– obowiązek osłony ust i nosa maseczką.

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Pracownicy portierni dopilnują, aby przy wejściu głównym stale znajdowały się numery telefonów do kontaktu z właściwą miejscowo powiatową inspekcją sanitarno– epidemiologiczną oraz numery alarmowe 999, 112.
 2. Pracownicy portierni dopilnują, aby wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, które wchodzą do szkoły, dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania – miejsca przy wejściu do placówek.
 3. Nauczyciele będą przypominać uczniom o myciu rąk wodą z mydłem oraz dopilnują, aby uczniowie robili to, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 4. Kierownik gospodarczy i wicedyrektorzy będą monitorować codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 5. Nauczyciele prowadzący zajęcia oraz pełniący dyżur na przerwach będą monitorować codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 6. Pracownicy obsługi, odpowiedzialni za pomieszczenia sanitarnohigieniczne dopilnują, aby w toaletach wisiały plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 7. Pracownicy obsługi na bieżąco będą dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.
 8. Przy drzwiach wejściowych szkoły znajduje się pojemnik na zużyte jednorazowe maski i rękawiczki.

III. Obiady w szkole

 1. Obiady będą wydawane zmianowo. Po każdej grupie dokonywane będzie czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł.
 2. W miarę możliwości – spożywanie obiadów będzie się odbywać przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy, z zachowaniem 1,5 m odległości między stolikami.
 3. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci przedszkolne w salach lekcyjnych, z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.
 4. Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C.
 5. Obiady  będą  podawane   przez   osobę   do   tego  wyznaczoną  (dotyczy  budynku  przy
  ul. Żwirki i Wigury).

IV.  Postępowanie  w   przypadku   podejrzenia   zakażenia  u  pracowników

 1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Pracowników ZSP 3, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych zobowiązuje się do pozostania w domu i skontaktowania się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  W razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 3. W przypadku zaobserwowania u osoby objawów chorobowych, należy ją odizolować do: sali nr 3 (dotyczy budynku przy Asnyka) lub sali nr 202 (dotyczy budynku przy ul. Żwirki i Wigury).
 4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, zostaje on w trybie natychmiastowym odsunięty od wykonywanych czynności i skierowany do domu. Zobowiązuje się go do skontaktowania się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej w celu uzyskania teleporady medycznej. W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie poddany będzie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami. Powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) zostaną zdezynfekowane przez pracownika obsługi odpowiadającego za dany rejon.
 6. W przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie szkoły będziemy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

  (do pobrania PDF )

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności SP5, Rok szkolny 2021/2022, Szkoła. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.