Przedszkole

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20
UL.PSZCZYŃSKA 18
44-100 GLIWICE
tel. 32 239-13-61
przedszkole czynne od 6.30 d0 16.30

(od 01.09.2019 przedszkole czynne do godz. 17.00)

 

Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3  w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85, reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a) wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów prawa – rekrutacja do przedszkola, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe.
  b) Zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane, o których mowa w pkt 2b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody
  lub zgodnie z pkt 3.
 5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
  na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
  – sprostowania swoich danych,
  – usunięcie danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą,
  – sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, której   dane dotyczą.
 9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 10. W Zespole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – kontakt: iod@zsp3.gliwice.pl, drogą pocztową: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,  ul. Żwirki i Wigury 85, 44-122 Gliwice


Przedszkole położone jest przy ul. Pszczyńskiej 18. Wybudowane w 1986 r.
Do budynku przylega ogród, gdzie oprócz zabaw dzieci, odbywają się festyny rodzinne i inne imprezy lokalne. Jest to przedszkole publiczne. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gliwice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, zdolności. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe: 6 sal do zabaw dla dzieci i 2 przestronne hole, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, kuchenne i piwniczne, kancelarię. Sale wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt audio-wizualny zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój. Hole spełniają wielorakie funkcje. Odbywają się w nich zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia rytmiczne, spotkania z rodzicami, przedstawienia.

HISTORIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1986 r. pod nazwą Państwowe Przedszkole nr 58 – zlokalizowane na osiedlu Zubrzyckiego.

W pierwotnych założeniach miało to być 4-oddziałowe przedszkole, ale już od samego początku potrzeby środowiska były znacznie większe – stąd przedszkole było wielokrotnie przebudowywane i modernizowane.

Od roku 1996/97 ilość dzieci ustabilizowała się i do dnia dzisiejszego utrzymuje się w granicy 150 dzieci. W 1992 roku w wyniku reformy administracyjnej i ogólnej tendencji spadkowej ilości dzieci Państwowe Przedszkole nr 58 otrzymało nazwę Przedszkola Miejskiego nr 20  Placówka przez cały czas swojego istnienia realizuje cele wychowawcze i dydaktyczne w codziennej pracy z dziećmi poprzez zabawę i naukę. Dzieci wraz z nauczycielkami przygotowują programy okolicznościowe, biorą udział w licznych konkursach, zarówno wewnątrz przedszkolnych, jak i na forum miasta, osiągając znaczące sukcesy.

Przedszkole posiada 22 osobową kadrę. Kadra nauczycielska posiada bardzo wysokie kwalifikacje i stopnie zawodowe.

Przedszkole prowadzi działalność statutową bezpłatną w ramach podstawy programowej od godziny 8.00 – 13.00.

Nasze przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku, o czym świadczą wyniki ankiet wśród rodziców oraz pełna lista kandydatów i lista rezerwowa dzieci oczekujących na przyjęcie do naszego przedszkola.