Przedszkole

PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 20
UL.PSZCZYŃSKA 18
44-100 GLIWICE
tel. 32 239-13-61
przedszkole czynne od 6.30 d0 16.30

(od 01.09.2019 przedszkole
czynne do godz. 17.00)

W związku z zawieszeniem strajku – od dnia 29 kwietnia (poniedziałek) zapraszamy wszystkie dzieci do przedszkola.


Obowiązek informacyjny
KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach reprezentowany przez Dyrektora – Małgorzatę Hutnikiewicz

Współadministratorzy
2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor ochrony danych Administratora
3. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole jest: Barbara Dzierżek, iod@zsp3.gliwice.pl

Cel i podstawa przetwarzania
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

  • Przepisy prawa:
    1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
    2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  • Zgoda osoby, której dane dotyczą.

 Odbiorcy danych
6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzecz Jednostki:
1. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
2. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
4. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.

 Okres przechowywania danych osobowych
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 4 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole
Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
8. Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 6.

Prawa osób, których dane dotyczą.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
d) cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe
10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
12. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
13. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Przedszkole położone jest przy ul. Pszczyńskiej 18. Wybudowane w 1986 r.
Do budynku przylega ogród, gdzie oprócz zabaw dzieci, odbywają się festyny rodzinne i inne imprezy lokalne. Jest to przedszkole publiczne. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Gliwice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, zdolności. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym nie może przekraczać 25.

Przedszkole posiada bardzo dobre warunki lokalowe: 6 sal do zabaw dla dzieci i 2 przestronne hole, szatnie, pomieszczenia gospodarcze, kuchenne i piwniczne, kancelarię. Sale wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt audio-wizualny zapewniają dzieciom wszechstronny rozwój. Hole spełniają wielorakie funkcje. Odbywają się w nich zajęcia gimnastyczne, ćwiczenia rytmiczne, spotkania z rodzicami, przedstawienia.


HISTORIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 1986 r. pod nazwą Państwowe Przedszkole nr 58 – zlokalizowane na osiedlu Zubrzyckiego.

W pierwotnych założeniach miało to być 4-oddziałowe przedszkole, ale już od samego początku potrzeby środowiska były znacznie większe – stąd przedszkole było wielokrotnie przebudowywane i modernizowane.

Od roku 1996/97 ilość dzieci ustabilizowała się i do dnia dzisiejszego utrzymuje się w granicy 150 dzieci. W 1992 roku w wyniku reformy administracyjnej i ogólnej tendencji spadkowej ilości dzieci Państwowe Przedszkole nr 58 otrzymało nazwę Przedszkola Miejskiego nr 20  Placówka przez cały czas swojego istnienia realizuje cele wychowawcze i dydaktyczne w codziennej pracy z dziećmi poprzez zabawę i naukę. Dzieci wraz z nauczycielkami przygotowują programy okolicznościowe, biorą udział w licznych konkursach, zarówno wewnątrz przedszkolnych, jak i na forum miasta, osiągając znaczące sukcesy.

Przedszkole posiada 22 osobową kadrę. Kadra nauczycielska posiada bardzo wysokie kwalifikacje i stopnie zawodowe.

Przedszkole prowadzi działalność statutową bezpłatną w ramach podstawy programowej od godziny 8.00 – 13.00.

Nasze przedszkole cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku, o czym świadczą wyniki ankiet wśród rodziców oraz pełna lista kandydatów i lista rezerwowa dzieci oczekujących na przyjęcie do naszego przedszkola.