Aktualności PM 20

ROK SZKOLNY 2019/2020

 

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebranie dotyczące  organizacji pracy
Przedszkola Miejskiego Nr 20 na rok szkolny 2019/2020

1. Dnia 04.09.2019 g. 17.00  (środa) – Rodzice dzieci uczęszczający do budynku 
przy  ul.Pszczyńska 18

2. Dnia 05.09.2017 g. 17 (czwartek)– Rodzice dzieci uczęszczających do  zerówek w SP 5 – miejsce zebrania- ul. Żwirki Wigury 85

 

DRODZY RODZICE

Dzieci przyjęte do ZSP nr 3- PM 20 przychodzą do przedszkola przy ul. Pszczyńskiej 18 lub Żwirki i Wigury 85
od 02.09.2019 w godzinach zadeklarowanych przez Rodziców.
Dzieci przyjęte do oddziałów przy Żwirki i Wigury przynoszą własne śniadanie i podwieczorek,
natomiast obiady dostarcza firma cateringowa.
Wszystkie dzieci przynoszą obuwie zmienne, maluchy przynoszą w worku ubranka do przebrania ( w razie potrzeby).
Tylko dzieci przyjęte do PM 20 przy ul. Pszczyńskiej przynoszą ręczniki.

 

ADAPTACJA dla 3 latków

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z 1 rodzicem,
na zajęcia adaptacyjne, które odbędą się
25.07 (II grupa) oraz 26.07 (I grupa)
w godz. 13.00-15.00

Prosimy pamiętać o :
zmiennym obuwiu,
wygodnym stroju
(dla dziecka i rodzica)

ROK SZKOLNY 2018/2019

 • Zasady rekrutacji do Przedszkola Miejskiego Nr 20  w ZSP3 w Gliwicach na rok szkolny 2019/2020 

  opracowano na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
  Prawo oświatowe  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996)

  Ilekroć jest mowa o:

  • przedszkolu – należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny w szkole podstawowej;
  • rodzicach – należy przez to rozumieć również opiekunów prawnych.

  W postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice biorą udział:

  • dzieci urodzone w latach 2013 – 2016;
  • dzieci z rocznika 2012, którym na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej dyrektor szkoły podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek rodziców, odroczył rozpoczęcie spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego. Szczegółowe zasady odroczenia od obowiązku szkolnego uregulowane są w art. 32 i 38 ustawy Prawo oświatowe.

  Postępowanie rekrutacyjne do przedszkoli odbywa się na wolne miejsca
  oraz obejmuje wyłącznie dzieci zamieszkałe w Gliwicach.

  Przez miejsce zamieszkania dziecka należy rozumieć miejscowość, w której dziecko przebywa z zamiarem stałego pobytu, zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1025). W szczególności miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej (art. 26 § 1 Kodeksu cywilnego).

  Uwaga!

  Rodzice, którzy zamierzają zapisać dziecko do innego przedszkola miejskiego niż to, do którego dziecko dotychczas uczęszcza muszą pamiętać, że w takim przypadku rekrutacja odbywa się na takich samych zasadach, jak dla dziecka zapisywanego do przedszkola po raz pierwszy.

  Kontynuacja wychowania przedszkolnego

  Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Miejskiego Nr 20

  w ZSP3 w Gliwicach w roku szkolnym 2018/2019 składają deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020, w terminie:do 11 marca 2019 r.).

  Podstawowe postępowanie rekrutacyjne

  Kandydaci biorący udział w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2019/2020 do przedszkoli przyjmowani są w oparciu o liczbę uzyskanych punktów w zależności od spełnianych kryteriów. Kolejność zgłoszeń nie ma żadnego wpływu na przyjęcie.

  KRYTERIA PRZYJĘĆ

  W pierwszej kolejności – zgodnie z art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria ustawowe:

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

  Każde z wyżej wymienionych kryteriów ma jednakową wartość.

  Dokumenty potwierdzające spełnienie ww. to odpowiednio:

  • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata;
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu
   na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
  • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

  Dokumenty są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.

  Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

  Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami, brane są pod uwagę kryteria lokalne określone na podstawie uchwały nr XXIV/609/2017 Rady Miasta  Gliwice z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Gliwice na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów.

  Rekrutacja do przedszkoli publicznych na rok szkolny 2019/2020 odbywa się przy wsparciu systemu elektronicznego.

  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.

  12 marca 2019 r. o godz. 9:00  zostanie uruchomiona strona internetowa, na której zamieszczony będzie:

  – informator zawierający oferty przedszkoli;

  – wniosek o przyjęcie kandydata;

  – instrukcja wypełnienia wniosku w formie elektronicznej.

   Link do strony:

   https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gliwice

  Wniosek będzie można wygenerować w systemie  do 26 marca 2019 r.

   Wniosek o przyjęcie do przedszkola

  Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do 3 przedszkoli miejskich prowadzonych Miasto Gliwice. Przed wypełnieniem wniosku należy zapoznać się z ofertą placówek.

  Rodzice układają listę wybranych placówek w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

  Rodzice, którzy korzystają z Internetu:

  • wypełnią w systemie informatycznym wniosek o przyjęcie kandydata;
  • drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wyłącznie
   w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku.

  Rodzice, którzy nie korzystają z Internetu (lub nie maja możliwości wydrukowania wniosku):

  • pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu miejskim, wypełniają go odręcznie i po podpisaniu składają go wyłącznie w placówce wskazanej na 1 miejscu we wniosku;
  • informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu informatycznego pracownik przedszkola miejskiego.

  Do wniosku rodzice / prawni opiekunowie dołączają wymagane, określone
  w ustawie kopie poświadczone za zgodność z oryginałem lub oryginały dokumentów potwierdzających spełnienie danych kryteriów.

  Wypełniony wniosek podpisują oboje rodzice dziecka. Złożone podpisy są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.

  Uwaga! Niezłożenie papierowej wersji wniosku (wydrukowanego z systemu lub wypełnionego ręcznie) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów
  w przedszkolu pierwszego wyboru w terminie oznacza, że dziecko nie weźmie udziału w rekrutacji.

  Przedszkole będzie przyjmować wnioski w terminie:

  od 12.03.2019 r. od godz. 9.00 do 26.03.2019 r.  r. do godz. 15.00

  Weryfikacja wniosków

  Wnioski weryfikuje komisja rekrutacyjna.

  Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

  • żądać od rodziców / prawnych opiekunów przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów);
  • zwrócić się do Prezydenta Miasta Gliwice o potwierdzenie okoliczności zawartych
   w oświadczeniach. Prezydent w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach korzysta z informacji, do których ma dostęp z urzędu, może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji, może zlecić przeprowadzenie wywiadu, aby zweryfikować oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

  Po weryfikacji wniosków:

  • 16 kwietnia 2019 r. o godz. 9:00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
  • Rodzice kandydatów zakwalifikowanych w terminie od 16 kwietnia 2019 r. od godz. 9.00 do 25 kwietnia 2019 r. do godz. 15:00 zobowiązani są, do złożenia potwierdzenia woli przyjęcia do przedszkola miejskiego,
   do którego kandydat został zakwalifikowany. Nie potwierdzenie w terminie woli przyjęcia będzie traktowane jako rezygnacja z przyjęcia kandydata do danej placówki.
  • 26 kwietnia 2019 r. o godz. 12:00 komisja rekrutacyjna poda do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc lub ich braku.

  Listy umieszczone zostaną w siedzibie danej placówki.

   Tryb odwoławczy

  Rodzice dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

  • wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola miejskiego w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  • wnieść do dyrektora przedszkola miejskiego odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,
  • na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola miejskiego złożyć skargę do sądu administracyjnego.

  Dane osobowe

  Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu miejskim.

  Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu miejskim, które przeprowadzało postępowanie rekrutacyjne przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola miejskiego została wniesiona skarga do sądu administracyjnego
  i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

  W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w publicznym przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

 • IV FESTIWAL PIOSENKI PRZEDSZKOLNEJ

  W ramach wszechstronnego propagowania Akcji „Pozytywni wobec otoczenia” zapraszamy na IV Festiwal Piosenki Przedszkolnej, który odbędzie się
  25 .04.2019 roku w Przedszkolu Miejskim Nr 20 przy ZSP Nr 3 w Gliwicach przy ul. Pszczyńskiej 18

  pod hasłem:

  „Polska – nasza ukochana Ojczyzna ” – umiłowanie naszej Ojczyzny w piosence na 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

  R e g u l a m i n  F e s t i w a l u  P i o  s e n k i  P r z e d s z k o l n e j
  Karta zgłoszenia uczestników IV Festiwalu Piosenki Przedszkolnej
  Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • Dzień Pluszowego Misia.

  Jest takie jedno święto, jedno na całym świecie,
  Którego w kalendarzu, być może nie znajdziecie.
  Lecz wiedzą o nim dzieci, i to już nie od dzisiaj
  Dziś święto nad świętami: DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

  26.11.2018 Obchodziliśmy DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA Zobacz

 • Światowy Dzień Uśmiechu.

5 października – w poniedziałek, obchodziliśmy w naszym przedszkolu Światowy Dzień Uśmiechu. Na pomysł świętowania tego dnia wpadł artysta Harvey Ball, który w 1963 roku stworzył „smiley’a” – słynny znaczek uśmiechniętej buźki na żółtym tle. Z czasem Ball był coraz bardziej zaniepokojony komercjalizacją żółtego znaczka i tym, że ludzie zapomnieli o jego oryginalnym przesłaniu. W ten sposób wpadł na pomysł zorganizowania Światowego Dnia Uśmiechu – dnia, w którym wszyscy powinni dużo się uśmiechać i poświęcić większą uwagę dobrym uczynkom. Zobacz

 • Komunikat MEN dla rodziców

List Minister Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dot. chorób zakaźnych.Zobacz

 • Komunikat Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej

Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Gliwicach przekazuje informacje dotyczące bezpiecznego grzybobrania oraz wszawicy. Zachęcamy do zapoznania się z komunikatami.
Grzyby broszura
Wszawica broszura
Wszawica ulotka

 

Serdecznie witamy po wakacjach !!!

Dnia 3 września 2018 (poniedziałek)

zapraszamy do przedszkola wszystkie nasze przedszkolaki.

Rodziców prosimy o przyprowadzenie dzieci według godzin zadeklarowanych                           w umowach.

Prosimy o zaopatrzenie dzieci w zmienne obuwie, podpisany ręcznik, oraz 3-4 latki           w zapasowe ubranka.


ROK SZKOLNY 2017/18

 

 • III Festiwal Piosenki Przedszkolnej – Galeria zdjęć.

  WYNIKI

  III Festiwalu Piosenki Przedszkolnej

  pod hasłem:

   „Na śląską nutkę” – szerzenie kultury naszego regionu”.

  KATEGORIA ZESPOŁY

  I miejsce: Zespół „Poziomki” PM Nr 41 w ZPM 3 za utwór „Koziery” – opiekun Katarzyna Maks

  II miejsce: Zespół „Pszczółki” PM Nr 36 w ZSP Nr 10 za utwór „Piekła baba chlib” – opiekun Wiesława Wiącek

  III miejsce: Zespół „Muchomorki” PM Nr 25 w ZPM Nr 2 za utwór                    „ U górnika w doma” – opiekun Anna Kulczyna

  KATEGORIA SOLIŚCI

  I miejsce: ZPM Nr 1 Ania Nabiałek wraz z zespołem tanecznym „Kotki”  za utwór „Czerwone jabłuszko” – opiekun Anna Żyłczyńska                                   

  II miejsce: Zofia Winiowska SP Nr 9  za utwór „Poszła Karolinka” – opiekun  Maria Proniewicz

  WYRÓŻNIENIA

  Zespół „Pszczółki”  PM Nr 34 w ZSP Nr 9 za utwór „Dzióbka dej” – opiekun     Katarzyna Żydek
  Zespół „Nutki”  PM Nr 18  za utwór „Czarny baranie” – opiekun Karioka Michniewska
  Zespół „Błozynki” SP Nr 13 za utwór „ Dzióbka dej” – opiekun Ewa Wadielac
  Zespół „Bajtle” PM Nr 28 w ZSP 4 za utwór „Karliku, Karliku” – opiekun Sonia Kielnar
  Zespół „Pszczółki” PM Nr 8 w ZSP Nr 8 za utwór „Dzióbka dej” – opiekun Aneta Torzewska
  Zespół „Gryfne bajtle” PM Nr 36 w ZSP Nr 10 za utwór „Dzióbka dej” – opiekun Barbara Lihs
  Zespół „Śląskie bajtle” PM Nr 3 w ZSP 11 za utwór „Trojak” – opiekun Małgorzata Flak

 • Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019!!!

  Przypominamy!
  Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2018/2019 dla nowych dzieci rozpocznie się 14.03.2018r.
  Wnioski należy składać do budynku
  Przedszkola Miejskiego Nr 20 przy ul. Pszczyńskiej 18 w Gliwicach.
  Wnioski można pobrać ze strony www.gliwice.przedszkola.vnabor.pl – od dnia 14.03.2018.

 • III Festiwal Piosenki Przedszkolnej

  W ramach wszechstronnego propagowania Akcji „Pozytywni wobec otoczenia” zapraszamy na III Festiwal Piosenki Przedszkolnej, który odbędzie się 24.04.2018 roku w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Gliwicach przy ul. Pszczyńska 18 pod hasłem:

   „Na śląską nutkę” – szerzenie kultury naszego regionu.

  R e g u l a m i n  F e s t i w a l u  P i o  s e n k i  P r z e d s z k o l n e j :

         Karta uczestnictwa do pobrania.

 • ,,Przedszkolaki pomagają bezdomnym zwierzętom przetrwać zimę”

  Nasze Przedszkole kolejny raz organizuje pomoc dla bezdomnych zwierząt. Do Przedszkola można przynosić niepotrzebne koce, ręczniki, szczotki, zabawki dla zwierząt, a także: karmę, makarony, kaszę, ryż dla psów i kotów, które zostaną przekazane schronisku w Gliwicach – Sośnicy.Takie akcje dają dzieciom wiele radości, uczą empatii i uczulają na krzywdę zwierząt.Za pomoc w zbieraniu potrzebnych rzeczy dziękujemy wszystkim Dzieciom i Rodzicom. AKCJA ODBĘDZIE SIĘ : od stycznia do końca lutego.

 • ,,Góra grosza”

  To już kolejny raz, kiedy Nasze Przedszkole przystąpiło do akcji „Góra Grosza” organizowanej we wszystkich szkołach i przedszkolach w całej Polsce. W tym czasie w sali, każdej grupy przedszkolnej, stanął specjalny słoik, do którego można było wrzucać „grosiki”. Celem akcji było zebranie środków na pomoc dzieciom wychowującym się poza własną rodziną oraz uświadomienie przedszkolakom, że nawet najdrobniejsze, wspólnie zebrane monety mogą tworzyć ogromny fundusz. Nauczycielki prowadzące akcję w naszym przedszkolu: zachęcały dzieci ze wszystkich grup hasłem:

  „JEDEN GROSZ ZNACZY NIEWIELE, ALE GÓRA GROSZA JEST NAJWIĘKSZA NA ŚWIECIE”- „KAŻDA DROBNA MONETA MOŻE POMÓC”.

  Trwa segregowanie, liczenie i ważenie monet. Zebrane grosze zostaną przekazane na pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które nie wychowują się w swojej rodzinie. Dziękujemy wszystkim Rodzicom za przyłączenie się do akcji. Galeria zdjęć.

 • ,,Wielki Bal Karnawałowy”

  Już karnawał włożył maskę.
  Drzwi otworzył z hukiem, trzaskiem!
  Wpadł jak wicher do pokoju,
  W czym?
  W karnawałowym stroju!
  -Cześć!
  Przybiegłem w odwiedziny!
  mam wstążeczki i cekiny,
  Nut wesołych dwie kieszenie
  I do tańca zaproszenie! ( ,,Karnawał” – Danuta Gellner)
  Dnia 25.01.2018 zorganizowano w naszym przedszkolu bal karnawałowy. Przepięknie przebrane przedszkolaki z dumą prezentowały wymyślne stroje. Galeria zdjęć.

 • Świąteczna kartka

  W dniach od 01.12.2016 d0 15.12.2016 grudnia odbył się wewnątrzprzedszkolny konkurs plastyczny na świąteczną kartkę wykonaną przez dziecko wraz z osoba dorosłą. Wyniki konkursu oraz zdjęcia  nagrodzonych i wyróżnionych prac znajdują się w galerii zdjęć. Zachęcamy do obejrzenia. Galeria zdjęć.

 • Dzień Górnika.

  Dzień Górnika to uroczystość, która zapisała się w kalendarzu wydarzeń przedszkola. jesteśmy mieszkańcami Górnego Śląska, dlatego kładziemy szczególny nacisk na pielęgnowanie tradycji związanych z obchodami tego święta.
  Dnia 7.12.2017 odwiedzili nas Górnicy z KWK ,,Sośnica”. Dzieci zaprezentowały przed zaproszonymi gośćmi śląski program artystyczny. Górnicy opowiedzieli o swojej ciężkiej, niebezpiecznej pracy, zaprezentowali strój galowy, strój ratownika górniczego. Za piękny występ dzieci otrzymały od Górników brawa,  figurkę Skarbnika oraz słodkości. Galeria zdjęć.

 • Mikołaj w przedszkolu

  6 grudnia to jeden z najbardziej oczekiwanych dni w roku, na który czekają z niecierpliwością wszystkie dzieci.W tym roku, 6 grudnia 2017 był szczególnym dniem, ponieważ tym razem odwiedziło nas kilku Mikołajów z rożnych kontynentów świata wraz ze swoimi pomocnikami. Dzieci z ogromna radością powitały tak długo oczekiwanych gości.
  Tej wyjątkowej wizycie towarzyszyły prezentacje strojów Mikołajowych; ich opowieści o krajach, z których przybyli, bajki oraz wspólna zabawa przy muzyce.
  Mikołaje pojawili się w przedszkolu z ogromnymi workami prezentów dla wszystkich przedszkolaków, które w ramach wdzięczności śpiewały Mikołajom piosenki, recytowały wierszyki, wykonywały pląsy i tańce oraz wręczały własnoręcznie wykonane laurki. Dzieci pełne wrażeń, szczęśliwe i zadowolone z prezentów pożegnały Św. Mikołaja okrzykami ,,Do zobaczenia za rok”. Galeria zdjęć.

 • Dzień Sąsiada.

  Z okazji Dnia Sąsiada grupa VII ,,Zajączków” dnia 5 grudnia odwiedziła swojego sąsiada Szkołę Filomata. Sąsiedzi bardzo miło powitali swoich gości. Zaprosili do wspólnej zabawy, uraczyli herbatką oraz ciasteczkami. Przedszkolaki były pod wrażeniem swoich kolegów i koleżanek ze szkoły. Wróciły do przedszkola bardzo zadowolone.Galeria zdjęć.

  Natomiast grupa IV ,,Niedźwiadki” odwiedziła Policjantów z III Komisariatu w Gliwicach. Dzięki życzliwości Gospodarzy poznały pracę policji, zwiedziły cały komisariat, a nawet miały okazję wcielić się w policjantów i usiąść za kierownicą policyjnego radiowozu. Dzieci odwdzięczyły się krótkim występem i przygotowanymi wcześniej upominkami. Na tą okazję Niedźwiadki przygotowały kartkę świąteczną, kolorowe misie i aniołki z masy solnej oraz upieczone i udekorowane kruche ciasteczka.Galeria zdjęć.

 • Światowy Dzień Pluszowego Misia.

  W dniu 27.11.2017r. nasze przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Tego dnia każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym przyjacielem.Uroczysty dzień rozpoczął się od krótkiej opowieści o powstaniu sympatycznej przytulanki. Dzieci poznały historię święta, oraz najpopularniejsze misie znane z bajek i opowiadań. Następnie Przedszkolaki zostały zaproszone do wspólnej zabawy –  dzieci wspólnie recytowały wierszyk, śpiewały piosenki oraz tańczyły razem ze swoimi misiami. Na koniec odśpiewano huczne „STO LAT” wszystkim misiom, oraz zaproszono dzieci do zrobienia sobie pamiątkowego zdjęcia w fotobudce. Galeria zdjęć.

 • Przedszkolna Akademia Filmowa

  Przedszkolaki z grupy III ,,Jeżyki” są uczestnikami  Pierwszego natomiast  dzieci z grupy V ,,Pszczółki” Drugiego roku Akademii Filmowej w kinie studyjnym Amok.  W ramach projektu w ciągu całego roku szkolnego dzieci uczestniczą w 6 zajęciach. Przedszkolna Akademia Filmowa to warsztaty i projekcje bajek. Podczas zajęć Pif PAF dzieci zgłębiają tajemnice kina oraz produkcji filmowej. W czasie trwania zajęć dzieci m.in:nakręcą krótkie scenki filmowe, spróbują udźwiękowić film, zwiedzą wszystkie zakamarki kina, sprawdzą jak ożywia się nieruchome obrazki, poznają świat popularnych gatunków filmowych …Każdorazowo warsztatom towarzyszy projekcja bajek.
  24.11.2017  grupa V ,,Pszczółki „ – Rakieta czy stare zamczysko? Co się może zdarzyć w filmowych światach.  Galeria zdjęć. 
  01.12.2017  grupa III ,,Jeżyki”   – Witajcie w kinie – poznajemy tajemnice kina.
  14.12.2017 grupa V ,,Pszczółki” – Po co filmowcy czytają książki? Galeria zdjęć.
  13.02.2018 grupa V ,,Pszczółki” – Łapiemy wiatr w żagle –  animacji. Galeria zdjęć.
  15.02.2018 grupa III  ,,Jeżyki” – Bardzo łatwo – pstryk i światło. Galeria zdjęć.
  09.03.2018 grupa V ,,Pszczółki” – Raz, dwa trzy – w filmie zagrasz Ty. Galeria zdjęć.
  24.04.2018 grupa V ,,Pszczółki” – Wiem co jem, czyli pouczające filmy o … jedzeniu. Galeria zdjęć.
  15.05.2018 grupa III ,,Jeżyki” – Obrazy zamknięte w klatkach, czyli jak filmowcy opowiadają historie. Galeria zdjęć.

 •  Zanim zabłyśnie pierwsza gwiazdka.

  Dzieci z grupy V ,,Pszczółki” uczestniczą w cyklu  świątecznych zajęć przeprowadzanych w Willi Caro pt. ,, Zanim zabłyśnie pierwsza gwiazdka” .
  23.11.2017 na zajęciach pt. „Adwent – czas oczekiwania” dzieci poznały symbolikę i zwyczaje adwentowe, które wprowadzają nas w świąteczny nastrój. W trakcie zajęć dowiedziały  się, na czym polega adwent, co to są roraty i jakie znaczenie ma wieniec adwentowy. W części warsztatowej wspólnie wykonały lampiony na roraty. Galeria zdjęć. Galeria zdjęć.
  05.12.2017 – Zwyczaje wigilijne na Śląsku Co to jest moczka?  Jakie są najbardziej popularne potrawy na bożonarodzeniowym stole i w jaki sposób ozdabiano dawniej choinkę? O wierzeniach i zwyczajach, które już zapomniano, a także o tych, które nadal są kultywowane na Śląsku dowiedziały się dzieci podczas zajęć. W części warsztatowej wykonały tradycyjne ozdoby choinkowe – aniołki z papieru.Galeria zdjęć.
  11.12.2017Historia Świętego Mikołaja Podczas zajęć dzieci poznały postać biskupa Mikołaja, jego zasługi,  ze względu na  które został obwołany  świętym oraz tradycje, jakie zrodziły się dzięki jego duszpasterskiej działalności. Dowiedziały się, skąd pochodzi zwyczaj obdarowywania się prezentami i dlaczego przypada 6 grudnia. W części warsztatowej uczestnicy zajęć wykonają kartkę świąteczną, którą ozdobią wizerunkiem Świętego Mikołaja. Galeria zdjęć.

 • Warsztaty Świąteczne z Rodzicami w Grupie ,,Zajączki” – 20.11.2017

  Warsztaty Świąteczne z rodzicami oraz babciami upłynęły w świątecznej atmosferze. Przedszkolaki były bardzo zaangażowane w swoją pracę oraz zadowolone, że mogą ją wykonać w niecodziennych okolicznościach. Włożyły w nią całe swe serducha. Co zresztą było widać po wykonanych pracach. Galeria zdjęć.

 • ,,Zalaminowana jesień”

  Zdobycie II miejsca w Ogólnopolskim konkursie dla Przedszkolaków pt. ,,Zalaminowana jesień”, zorganizowanym przez Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Jordanowie przez Grzegorza Adamczyka z grupy ,,Motylki” pod kierunkiem Kamili Kulpy.

 • ,,Ekologiczna zabawka”

  Zdobycie III miejsca w Rodzinnym Konkursie na ekologiczną zabawkę zorganizowanego w ramach miejskiej kampanii społecznej Pozytywni. Gliwice.pl – Olga Drabik z grupy ,,Motylki”, oraz wyróżnienie dla Arkadiusza Dworaka z grupy ,,Motylki” i Wiktorii Szyrajew z grupy ,,Pszczółki”.

 • Pasowanie na przedszkolaka

  Dnia 16.11.2017 dzieci z grupy I ,,Motylki” (Galeria zdjęć)  a dnia 21.11.2017 dzieci z grupy II ,,Biedronki” ( Galeria zdjęć)  zostały uroczyście pasowane na przedszkolaka. W uroczystościach  brali udział rodzice dzieci 3 letnich oraz pani dyrektor ZSP nr 3 i wicedyrektor PM20.  Uroczystość rozpoczęła się od powitania gości i przedstawienia krótkiej części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętności – dając tym samym dowód, jak dużo już potrafią. Były więc piosenki, wierszyk, zabawy ruchowe i taniec. Po części artystycznej, dzieci obiecały: zgodnie bawić się w przedszkolu, przychodzić każdego dnia z uśmiechem, słuchać pani i pomagać kolegom, być dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani dyrektor  dokonała uroczystego pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Na pamiątkę tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak otrzymał dyplomik pasowania. Maluszki zostały uroczyście powitane przez starszaki, z grupy III ,,Jeżyki ” (Galeria zdjęć)  i grupy V ,,Pszczółki”(Galeria zdjęć) , którzy wystąpili z krótkimi programami artystycznymi. Zaprezentowali piosenki, tańce i wierszyki, tym samym pokazując jak wiele umiejętności zdobyli w przedszkolu.

 • Pizzeria Dominium.

  Dzieci z naszego przedszkola brały udział w warsztatach kulinarnych przygotowanych dla przedszkolaków przez Pizzerię Dominium na gliwickim Rynku. Dzieci miały okazję zobaczyć po raz pierwszy – od kuchni – jak przygotowuje się pizzę. Poznały historię powstania pizzy, kraj z którego się wywodzi, składniki, z których powstaje oraz miejsce, gdzie jest wypiekana…. Dzieci – uważnie słuchając porad Mistrza od przygotowywania prawdziwej włoskiej pizzy – podzielone na trzy zespoły…miały okazję aktywnie uczestniczyć w samodzielnym przygotowaniu pizzy dla swojej grupy. Podekscytowane własną pracą….cierpliwie oczekiwały na upieczenie i degustację swoich kulinarnych ,,dzieł”. Wszystkie przygotowane przez ,,Żabki” pizze zostały zjedzone z wielkim apetytem i smakiem. Dzieci – dziękując organizatorom serdecznie za przyjęcie – pożegnały się z obietnicą ponownego odwiedzenia Pizzerii….być może już z Rodzicami…
  6.11.2017 r. – Grupa VI ,,Żabki” Galeria zdjęć.
  7.11.2017 r. – Grupa VII ,,Zajączki” Galeria zdjęć.
  14.11.2017r.- Grupa V ,,Pszczółki” Galeria zdjęć.

 • Symbole Narodowe

  Dnia 10.11.2017 w przeddzień Święta Niepodległości dzieci z grupy V ,,Pszczółki” uczestniczyły w zajęciach organizowanych w  Zamku Piastowskim pt „Polskie symbole narodowe „. W ramach spotkania przypomniały sobie, jak wygląda godło naszego kraju, co symbolizują kolory flagi – biel oznacza czystość i niewinność, a czerwień – waleczność, odwagę i przelaną krew…  Przemierzyły Polskę z biegiem Wisły – od Beskidu i Tatr po Bałtyk, poszukały na mapie Warszawy, a także naszego regionu i oczywiście – Gliwic. Galeria zdjęć.

 • ,,Ach, jak cudowna jest Panama” – Teatr Miejski Gliwice

  Dnia  7.11.2017  dzieci z grupy V  ,,Pszczółki „ uczestniczyły w przedstawieniu ,,Ach, jak cudowna jest Panama” wystawianym w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Dzieci uważnie śledziły przygody Misia i Tygryska, którzy marzyli o tym aby dotrzeć do PANAMY – kraju bananów. Bajka Janoscha uczy dzieci, że zmiany zawsze przynoszą coś dobrego. To piękna i mądra opowieść o wartości, jaką w życiu jest przyjaźń. Przedszkolaki oglądały przedstawienie z zapartym tchem porównując poszczególne sceny  z książką, którą poznały w przedszkolu. Galeria zdjęć.

 • Zajęcia w bibliotece

  Dnia 26.10.2017 r.Grupa VI ,,Żabki” uczestniczyła w zajęciach bibliotecznych w ramach propagowania czytelnictwa wśród dzieci. Zajęciom towarzyszyło: pozytywne nastawienie dzieci do odwiedzanego miejsca, zaciekawienie czytanym – przez Panią z biblioteki – opowiadaniem, wesoła zabawa podczas wykonywania pracy plastycznej ( lepienia postaci z opowiadania ) oraz dobry humor podczas zwiedzania biblioteki i przeglądania literatury dziecięcej. Dzieci wróciły do przedszkola zadowolone, pełne miłych wrażeń, z wykonanym przez siebie ślimaczkiem ,,z muszelkowym domkiem na grzbiecie” oraz kolorowymi zakładkami do książeczek…. Galeria zdjęć.

 • Minikomisariat

  Dnia 20.10.2017 dzieci z grupy V ,,Pszczółki” uczestniczyły w wyjątkowej lekcje z prawdziwymi policjantami i w prawdziwym komisariacie! Przedszkolaki w specjalnej sali w nowoczesnym trzecim komisariacie przy ul. Pszczyńskiej uczyły się podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Dzieci poznały między innymi, jak przejść na drugą stronę jezdni, jaki numer wybrać, by wezwać policję, straż pożarną czy pogotowie (ćwiczyły na prawdziwych aparatach telefonicznych), oraz jak zachować się w stosunku do osoby obcej, a jak podczas ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Dzieci mogły pochwalić się znajomością symboli narodowych oraz  stojąc na baczność, z należną powagą i szacunkiem odśpiewały Mazurek Dąbrowskiego. Galeria zdjęć.

 • ,,Mały muzealnik”.

  Dzieci z grupy V ,,Pszczółki” uczestniczą w nowym projekcie edukacyjnym Muzeum w Gliwicach pt. „Mały muzealnik”. Będziemy odkrywać tajemnice muzeum. To miejsce, w którym przeszłość czuje się świetnie, bo wie, że jest bardzo potrzebna teraźniejszości. Tu mieszkają zabytki, a opiekują się nimi – muzealnicy. Czyli kto taki? Odważni archeolodzy, dociekliwi etnografowie, skrupulatni historycy, konserwatorzy zabytków, którzy nie znają pojęcia czasu, pełni pasji historycy sztuki, edukatorzy, którzy o zabytkach i historii potrafią pięknie opowiadać, twórczy plastycy aranżujący wystawy… Ci wszyscy ludzie –  a także wielu innych – tworzą Muzeum – a łączy ich troska o zabytki, dzięki którym możemy pamiętać o tym, co dla nas ważne.Pomiędzy październikiem a czerwcem w ramach projektu edukacyjnego Mały muzealnik dzieci poznawać będą ten fascynujący świat. Podczas zajęć  poznają pracę każdego z Działów Muzeum. Wcielać się będą w etnografów, archeologów, historyków…
  17.10.2017 – zajęcie pt. ,,Skąd się biorą zabytki? ” Galeria zdjęć.
  20.04.2018 – zajęcia pt: ,,Tajemnice wykopalisk – Dział Archeologii” Galeria zdjęć

 • ,,W kole”  – Teatr Miejski Gliwice

  Dnia  10.10.2017 dzieci z grup III  ,,Jeżyki” grupy VII ,,Zajączki” uczestniczyły w przedstawieniu  ,,W kole” w Teatrze Miejskim w Gliwicach. Przedstawienie opowiadało o zabawie, która jest  naturalną formą ekspresji poznawczej dziecka. Podobnie jak podwórkowe zawołanie „pobawmy się w…”, które otwiera przestrzenie wyobraźni inicjując zabawę w „dom, sklep, czy fryzjera” tak i my zapraszamy do wspólnej zabawy. Pobawmy się w świat!- to głównie przesłanie tego spektaklu. Dzieci przez cały spektakl były bardzo zafascynowane grą aktorów, latającymi fosforyzującymi elementami oraz muzyką graną na żywo. Było to wspaniałe artystyczne przeżycie dla przedszkolaków. Galeria zdjęć.

 • Spotkania ze Strażą Miejską.

  Wszystkie dzieci z naszego przedszkola od września uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach z przedstawicielami Straży Miejskiej. Dotychczasowe spotkania odbyły się pod hasłami:
  – ,,Bezpieczna droga do przedszkola”,
  – ,,Bezpieczna bajka”.
  – ,,Zachowanie w kontaktach z czworonogiem”,
  – ,,Pierwsza pomoc”.
  Podczas pogadanek dzieci zapoznały się z pracą Strażnika, oglądały elementy umundurowania, miały okazję wykazać się wiedzą na temat bezpieczeństwa na ulicy, w przedszkolu i w domu. Nasi goście przypomnieli zasady dotyczące kontaktów z osobami nieznajomymi oraz zostały utrwalone numery alarmowe. Każde spotkanie odbyło się w miłej i przyjaznej atmosferze z aktywnym udziałem dzieci.

 • Europejski Tydzień Sportu.

  29.09. 2017 r w  ramach Europejskiego Tygodnia Sportu w naszym przedszkolu został zorganizowany Dzień Sportu, w którym wzięły udział wszystkie Dzieci z naszego przedszkola. Podczas wspaniałej zabawy ćwiczyliśmy formę pokonując kolorowy tor przeszkód. Każda grupa wiekowa pokonywała tor dostosowany do swoich możliwości. Pomimo „wysokiej poprzeczki” postawionej przez Panie przygotowujące trasę ćwiczeń, Dzieci poradziły sobie doskonale. Podczas pokonywania toru przez każdą grupę, pozostałe Przedszkolaki sprawdziły się również w roli kibiców. Wszyscy świetnie się bawiliśmy i myślę, że z radością powtórzymy wydarzenie w następnych latach. Fotorelację można obejrzeć w naszej galerii, do czego zachęcamy. Galeria zdjęć

Drodzy Rodzice!

Serdecznie zapraszamy na zebranie dotyczące  organizacji pracy
Przedszkola Miejskiego Nr 20 na rok szkolny 2017/18

1. Dnia 04.09.2017 g. 16.30 – Rodzice dzieci  PM 20
– miejsce zebrania – ul.Pszczyńska 18

2. Dnia 05.09.2017 g. 16.30 – Rodzice dzieci w SP 5
– miejsce zebrania- ul. Żwirki Wigury 35

PS: Rodziców na zebranie zapraszamy do sal Waszych pociech.


Dyrekcja i Personel Przedszkola Miejskiego Nr 20
uprzejmie informuje, że rozpoczęcie roku dla grup przedszkolnych
i grupy „O”  w Szkole Podstawowej Nr 5
odbędzie się 01.09.2017 w godzinach zdeklarowanych przez Rodziców.

Uprzejmie zapraszamy.


„Serdeczne podziękowania i życzenia dla dzieci i rodziców”

Z okazji kończącego się roku przedszkolnego składamy podziękowania rodzicom za aktywny udział w różnorodnych formach współpracy, a dzieciom życzymy udanego wypoczynku podczas wakacji, samych słonecznych dni, niezapomnianych przygód oraz szczęśliwego powrotu do przedszkola. Dzieciom odchodzącym do szkoły życzymy wielu sukcesów.


III Spartakiada Przedszkolaka

17 czerwca (sobota) grupa „Pszczółki” wzięła udział w III Spartakiadzie Przedszkolaka na stadionie Piasta Gliwice. Organizatorem imprezy był Gliwicki Ośrodek Metodyczny przy współpracy Klubu Sportowego Piast Gliwice. Dzieci prezentowały się w pięciu różnych konkurencjach sportowych, walcząc o miano najbardziej usportowionego przedszkola. Rodzice bardzo mocno wspierali swoje pociechy okrzykami i brawami z trybun stadionu. 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.
GOM – relacja fotograficzna


„Żyj bezpiecznie”,

Sukces reprezentantów zerówki z ZSP 3 – PM 20  w miedzyprzedszkolnym konkursie

Wiewiórki zajęły I miejsce!

13.06.2017 w Zespole Przedszkoli Miejskich nr 2, pod patronatem komendanta miejskiego policji w Gliwicach, nadkomisarza Marka Bajcera, został zorganizowany konkurs
pt. „Żyj bezpiecznie”

Cel konkursu, który był dobrą zabawą dla przedszkolaków, to:
– utrwalenie zasad i sposobów troski o bezpieczeństwo,
-potwierdzenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
– doskonalenia umiejętności współdziałania w grupie,
– przestrzeganie zasad fair play w grze oraz życiu codziennym.

Relacja fotograficzna.
Nowiny GliwickieADAPTACJE dla 3 latków,

Zapraszamy serdecznie dzieci wraz z 1 rodzicem,

na zajęcia adaptacyjne,  które odbędą się

29.06 (I grupa) oraz 30.06 (II grupa)

w godz. 10.00 – 12.00

Prosimy pamiętać o:

 • zmiennym obuwiu
 • wygodnym stroju

(dla dziecka i rodzica)


DZIEŃ OTWARTY
Personel ZSP Nr 3 – Przedszkole Miejskie Nr 20
serdecznie zaprasza Rodziców z dziećmi na dni otwarte przedszkola

w dniu. 7.04.2017 od godz. 15.00.


Serdecznie witamy po wakacjach

1 września 2016 (czwartek) zapraszamy do przedszkola wszystkie nasze przedszkolaki.

Rodziców prosimy o przyprowadzenie dzieci według godzin zadeklarowanych w umowach.

Prosimy o zaopatrzenie dzieci w zmienne obuwie, podpisany ręcznik, oraz 3-4 latki w zapasowe ubranka.