Szkoła


Szkoła Podstawowa Nr 5
ul. Żwirki i Wigury 85

 

 

Od 1 lutego 2019 r. nastąpi zmiana warunków organizacji żywienia dzieci w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Gliwicach – LIKWIDACJA NIEPEŁNYCH PORCJI OBIADÓW SZKOLNYCH tzw. „połówek”. O przyczynach takiej decyzji przedstawiciele Rady Rodziców zostali szczegółowo poinformowani na zebraniu Rady Rodziców w dniu 7 stycznia 2019 roku przez p. Joannę Kyrcz- przedstawicielkę firmy „Manager-Pol”. W załączeniu udostępniamy pismo firmy obsługującej dostawę obiadów „Manager-Pol”, wyjaśniające powody likwidacji „połówek” obiadów. Osoby, które chcą zrezygnować z żywienia dzieci w szkole, proszone są o wypowiedzenie umowy do 20 stycznia 2019 roku SMS-em o treści: „rezygnuję z połówki obiadu”. Skutkiem niewypowiedzenia umowy będzie dostarczenie dziecku całej porcji obiadu od kolejnego miesiąca.
Od 1 lutego 2019 roku w szkole wydawane będą tylko całe porcje obiadu w cenie 6,80 zł.

Pismo od firmy Manager – Pol

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach informuje, że na terenie Zespołu (tj.: ul. Asnyka 36, ul. Żwirki i Wigury 85, ul. Pszczyńska 18) funkcjonuje całodobowy system monitoringu wizyjnego.


Obowiązek informacyjny

 1. Administratorem danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3  w Gliwicach, ul. Żwirki i Wigury 85, reprezentowany przez Dyrektora.
 2.  Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
  a) Wypełniania obowiązków kształcenia i wychowania dzieci, nałożonych Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – prawo oświatowe.
  b) Zgoda osoby, której dane dotyczą.
 3. Dane osobowe, o których mowa w pkt 2 ppkt a będą przechowywane zgodnie z Instrukcją Archiwalną opracowaną na postawie Ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 4. Dane, o których mowa w pkt 2b będą przetwarzane do momentu wycofania zgody
  lub zgodnie z pkt 3.
 5. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 6. Dane osobowe nie będą udostępniane, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych
  na podstawie przepisów prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przysługuje Pani / Panu prawo do:
  – sprostowania swoich danych,
  – usunięcie danych, tych które są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dotyczą,
  – sprzeciwu do przetwarzania danych jeżeli wynika to ze szczególnej sytuacji osoby, której   dane dotyczą.
 9. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt a jest obowiązkiem ustawowym, zaś podanie danych osobowych zgodnie z pkt 2 ppkt b jest obowiązkiem umownym. Cofnięcie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
 10. W Zespole został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych – kontakt: iod@zsp3.gliwice.pl, drogą pocztową: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3,  ul. Żwirki i Wigury 85, 44-122 Gliwice

List Pani Minister Edukacji dla  rodziców  i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum.

Zobacz treść

 

Historia szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gliwicach rozpoczęła swoją działalność 19 kwietnia 1945r. kiedy trwały jeszcze działania wojenne w budynku przy ul. Pszczyńskiej 22. Kierownikiem został Tadeusz Mazurek. Nie było podręczników, krzeseł, map i innych środków dydaktycznych.

W budynku przy ul. Żwirki i Wigury 85 szkoła mieści się od 1986r. Początkowo pracowaliśmy w dwóch budynkach, w 2006r. budynek przy ul. Pszczyńskiej przekazano Miastu Gliwice. Czytaj dalej