Szkoła

        

PRÓBNY EGZAMIN DLA ÓSMOKLASISTÓW – zobacz informacje

SZANOWNI PAŃSTWO, DROGIE DZIECI
W związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,
informuję, że:

 1. Zajęcia lekcyjne prowadzone są zdalnie z wykorzystaniem zakładki, ZDALNE NAUCZANIE, która znajduje się na głównej stronie internetowej szkoły, lub w zakładce: Oferta edukacyjna -> Zdalne nauczanie.
  Bezpośredni link: http://www.zsp3.gliwice.pl/index.php/zdalne-nauczanie/
  Nauczyciele, na bieżąco  będą  prowadzić  tam lekcje, zgodnie z planem zajęć, który opublikowany jest w dzienniku elektronicznym. Plan zajęć, w dniu 26 marca  zostanie nieznacznie zmodyfikowany – zmniejszyliśmy liczbę godzin niektórych przedmiotów.
  W aplikacji należy wybrać  „własne miejsce”, następnie odszukać swoich nauczycieli i bez obaw przystąpić do pracy.

Po wykonaniu zadań w aplikacji, nauczyciele na bieżąco będą weryfikować umiejętności i wiedzę uczniów.

Zachęcamy do systematycznej pracy uczniów w godzinach zgodnych z planem lekcji. Jeśli jest to jednak niemożliwe, pracę tę można wykonać w późniejszej porze.

Oceny, tak jak dotychczas, będą wpisywane do dziennika elektronicznego.

W zakładce „zdalne nauczanie” panie pedagog i psycholog uruchomiły już
pogotowie ds. pedagogiczno – psychologicznych”. Swoje propozycje przesyłają również Panie ze świetlicy szkolnej i biblioteki.

 1. W zakładce „zdalne nauczanie” udostępniliśmy dodatkowe źródła i materiały do realizacji zajęć z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać.
 2. Zapewniamy Rodzicom i dzieciom możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia przez dziennik elektroniczny. Zobacz harmonogram konsultacji.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
Małgorzata Hutnikiewicz
Dyrektor Zespołu


Informacje o:
– zapisach do klas pierwszych,
– rekrutacji do klas pierwszych dla osób zamieszkałych poza obwodem szkoły,
– rekrutacji do klas dwujęzycznych
Prosimy o zapoznanie się z informacją na temat składania wniosków w zaistniałej sytuacji zobacz


Szanowni Państwo Obsługa klienta wyłącznie po telefonicznym umówieniu się z:
– sekretariatem SP 5, tel.32 232 20 56
– pracownikiem PM 20, tel.32 239 13 61

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne tereny szkolne i przedszkolne (boiska, place zabaw) przy ul. Asnyka, Żwirki i Wigury oraz Pszczyńskiej, zostają zamknięte.
Bardzo prosimy o dostosowanie się do zaleceń państwowych i pozostanie w domach.
Dyrektor Zespołu

Informujemy, że na stronie MEN pojawił się komunikat: „O czym należy wiedzieć? Zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych – pytania i odpowiedzi” – jako zestaw odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące zawieszenia zajęć w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych, a także kwestie dotyczące zasiłku, pracy zdalnej oraz zajęć na uczelniach wyższych: https://www.gov.pl/web/edukacja/o-czym-nalezy-wiedziec-zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-placowkach-oswiatowych–pytania-i-odpowiedzi

 

INFORMACJA DLA RODZICÓW
Ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne  dzieci, zajęcia w Szkole Podstawowej nr 5 i w Przedszkolu Miejskim nr 20 w Gliwicach zostają zawieszone.
W dniach 12 i 13 marca (czwartek i piątek) będą jeszcze prowadzone w placówkach działania opiekuńcze. Od poniedziałku 16 marca do dnia 25  marca dzieci nie przychodzą do szkoły i przedszkola.
W związku z powyższym zebrania z rodzicami, dzień otwarty i wszelkie planowane w tym terminie wydarzenia zostają przełożone. O nowych terminach będziemy informować na bieżąco przez stronę www.

Rodzicu,

 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 Uczniu,

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki,
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

Dyrektor ZSP3 w Gliwicach

 

Informacja ZUS o uprawnieniach do świadczeń na wypadek poddania się kwarantannie lub izolacji: – zobacz

Profilaktyka zdrowotna w związku z pojawiającymi się w niektórych krajach przypadkami zachorowań na koronawirusa:

Rodzicu,

 • porozmawiaj z dziećmi na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
 •  nie posyłaj przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły;
 • przypominaj dzieciom, że jeśli nie miały kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
 • jeśli wróciliście z terenów występowania koronawirusa i macie objawy grypopodobne, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
 • jeśli Twoje dziecko nie osiągnęło jeszcze 8. roku życia,  w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy Ci się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
 • sprawdzaj na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
  Kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej: 32 338 05 00Informacje na temat zagrożenia wirusem można znaleźć również:Ministerstwo Zdrowia: https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie
  Główny Inspektorat Sanitarny
  https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci;
  Specjalna infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie informacji dla Polaków o postępowaniu w sytuacji podejrzenia wystąpienia koronawirusa. Infolinia działa całodobowo, siedem dni w tygodniu pod numerem telefonu 800-190-590.
  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicznej w Gliwicach pod numerem telefonu 666 227 205 oraz na stronie https://pssegliwice.pis.gov.pl
  .

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Gliwicach informuje, że na terenie Zespołu (tj.: ul. Asnyka 36, ul. Żwirki i Wigury 85, ul. Pszczyńska 18) funkcjonuje całodobowy system monitoringu wizyjnego.


Obowiązek informacyjny
KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach ul. Żwirki i Wigury 85, reprezentowany przez Dyrektora – Małgorzatę Hutnikiewicz

Współadministratorzy
2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor ochrony danych Administratora
3. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole jest: Barbara Dzierżek, iod@zsp3.gliwice.pl

Cel i podstawa przetwarzania
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

 • Przepisy prawa:
  1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
  2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą.

 Odbiorcy danych
6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzecz Jednostki:
1. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
2. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
4. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.

 Okres przechowywania danych osobowych
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 4 pkkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole
Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
8. Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 6.

Prawa osób, których dane dotyczą.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
d) cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe
10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
12. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
13. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Historia szkoły

Szkoła Podstawowa Nr 5 w Gliwicach rozpoczęła swoją działalność 19 kwietnia 1945r. kiedy trwały jeszcze działania wojenne w budynku przy ul. Pszczyńskiej 22. Kierownikiem został Tadeusz Mazurek. Nie było podręczników, krzeseł, map i innych środków dydaktycznych.

W budynku przy ul. Żwirki i Wigury 85 szkoła mieści się od 1986r. Początkowo pracowaliśmy w dwóch budynkach, w 2006r. budynek przy ul. Pszczyńskiej przekazano Miastu Gliwice. Czytaj dalej