Test kompetencji językowych do klasy dwujęzycznej

TEST KOMPETENCJI JĘZYKOWYCH DO KLASY DWUJĘZYCZNEJ PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Data i godzina rozpoczęcia testu:
WTOREK, 23 czerwca, godzina 15.00

Miejsce: ZSP3, budynek przy ul. Asnyka 36
– godz. 14.50- zbiórka uczniów przed wejściem głównym do szkoły (z zachowaniem bezpiecznej odległości) i wchodzenie na teren szkoły (po wezwaniu przez nauczyciela lub pracownika obsługi) z zachowaniem procedur opisanych w punktach poniżej;

numer sali zgłoszeni uczniowie z klas
sala AV (audiowizualna) 6b, 6c
sala nr 2 6d
sala nr 5 6a, pozostali uczniowie

godz. 15.00– zajęcie miejsc w wyznaczonych salach i rozpoczęcie testu (czas trwania: ok.75 minut,
w tym 60 minut pracy z arkuszem i ok. 15 minut czynności organizacyjnych)

 ZASADY OGÓLNE:

 1. Do testu kompetencji językowych może przystąpić WYŁĄCZNIE OSOBA ZDROWA,
  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 2. Uczeń nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły.
 4. Zdający nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym telefonów komórkowych, maskotek.
 5. Na egzaminie każdy uczeń korzysta z WŁASNYCH PRZYBORÓW piśmienniczych (nie można pożyczać przyborów od innych zdających).
 6. Uczniowie powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości (legitymacja szkolna, dowód, itp.)

PRZYSTĄPIENIE DO TESTU KOMPETENCJI:

 1. Czekając na wejście do szkoły albo sali, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 2. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których przeprowadzany jest test kompetencji językowych.
 3. Przed wejściem na teren szkoły, uczniowie obligatoryjnie korzystają z umieszczonego tam płynu do dezynfekcji rąk
 4. Po wejściu na teren szkoły, uczniowie nie zdejmują maseczek i niezwłocznie kierują się
  do wyznaczonych sal.
 5. Po zajęciu miejsca w sali uczeń może zdjąć maseczkę lub pozostać w niej w czasie pisania testu.
 6. Uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel,
 • kończy pracę i wychodzi z sali.
 1. Po napisaniu testu, uczeń zakłada maseczkę (jeśli zdjął ją na czas pisania testu), podnosi rękę sygnalizując zakończenie pracy i czeka na podejście nauczyciela.
 2. W każdej sali, w której przeprowadzany jest test kompetencji językowych, będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk.

UCZNIU, PAMIĘTAJ!

 1. Przyjdź do szkoły punktualnie, załóż maseczkę, po wejściu zdezynfekuj ręce.
 2. Niezwłocznie udaj się pod wyznaczoną dla Ciebie salę.
 3. Zabierz do szkoły własne przybory, w szkole nie możesz ich pożyczać od innych uczniów.
 4. Pamiętaj o zakazie wnoszenia urządzeń telekomunikacyjnych i wszelkich zbędnych przedmiotów do sali.
 5. W drodze do i ze szkoły zachowuj dystans społeczny (1,5 metra odległości od innych osób).
 6. Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
 8. Unikaj skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na terenie szkoły.
 9. Stosuj się ściśle do poleceń nauczycieli i pracowników obsługi.

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności SP5, Rok szkolny 2019/2020. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.