Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administrator
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Gliwicach ul. Żwirki i Wigury 85, reprezentowany przez Dyrektora – Małgorzatę Hutnikiewicz

Współadministratorzy
2. Współadministratorami danych osobowych są Miejskie Jednostki Organizacyjne Gminy Gliwice wymienione w Zarządzeniu organizacyjnym nr 5/19 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 4 stycznia 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia uzgodnień dotyczących określenia zakresów odpowiedzialności współadministratorów w zakresie wypełniania obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Inspektor ochrony danych Administratora
3. Inspektorem Ochrony Danych w Zespole jest: Ewelina Grochowska, iod@zsp3.gliwice.pl

Cel i podstawa przetwarzania
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie zadań wynikających z obowiązku kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży.
5. Podstawą przetwarzania danych osobowych są:
Art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przypływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

  • Przepisy prawa:
    1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
    2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,
  • Zgoda osoby, której dane dotyczą.

 Odbiorcy danych
6. Odbiorcami danych mogą być firmy świadczące usługi na rzecz Jednostki:
1. Dostawca oprogramowania do prowadzenia dziennika elektronicznego.
2. Firma świadcząca usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
3. Firma świadcząca usługi z zakresu opieki medycznej w miejscu nauczania i wychowania.
4. Firma świadcząca usługi w zakresie administrowania systemem informatycznym.

 Okres przechowywania danych osobowych
7. Dane osobowe przetwarzane na podstawie przepisów prawa, o których mowa w pkt. 4 ppkt 1), będą przechowywane przez okres zgodny z jednolitym rzeczowym wykazem akt, opracowanym na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Dane osobowe zawarte w dziennikach lekcyjnych – 5 lat od zakończenia nauki w szkole
Dane osobowe zawarte w arkuszach ocen – 50 lat od zakończenia nauki w szkole.
8. Dane osobowe, o których mowa w pkt 4 ppkt 2), będą przetwarzane do momentu wycofania zgody lub zgodnie z pkt 6.

Prawa osób, których dane dotyczą.
9. Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
b) poprawiania i uzupełniania swoich danych osobowych;
c) usunięcia danych przetwarzanych na podstawie zgody;
d) cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
e) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dodatkowe
10. Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie urzędom i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
11. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 1) jest obowiązkiem ustawowym.
12. Podanie danych osobowych zgodnie z pkt 5 ppkt 2) jest obowiązkiem umownym. Niewyrażenie zgody będzie skutkowało brakiem możliwości wykonywania czynności, objętej zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
13. Podane dane osobowe nie służą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

(IK)